Privacyverklaring

1. Identificatie en algemene bepalingen.

1.1. Vandebroeck De Rieck Verstraeten VOF (hierna genoemd “het Kantoor”) is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Vaartstraat 70 en KBO nr. 0872.892.508.

1.2. Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 door het Kantoor. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid kan u het Kantoor contacteren via info@advocaten-leuven.be. Behoudens uitdrukkelijk aangegeven, doet deze Privacy Verklaring geen afbreuk aan de algemene voorwaarden van het Kantoor zoals gepubliceerd op de website.

1.3. Het Kantoor respecteert de privacy van haar cliënten en de gebruikers van de website : advocaten-leuven.be. Onverminderd de deontologische verplichtingen opgelegd door het beroepsgeheim, zal het Kantoor alle persoonsgegevens die het ontvangt, verwerken in overeenstemming met de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

2. Doeleinden van de verwerking.

2.1. Het Kantoor verwerkt de persoonsgegevens die ze ontvangt van de cliënten of via de website met het oog op volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van haar professionele overeenkomst met de cliënt of derden
  • Het ontdekken of voorkomen van fraude, witwaspraktijken of andere illegale activiteiten
  • Het analyseren en verbeteren van de website en het gebruik van de website
  • Het organiseren van vergaderingen, lezingen, events, etc.
  • Het informeren van het cliënteel
  • Voor elk ander doeleinde waartoe de betrokkene de toestemming heeft gegeven

2.2. Het Kantoor verwerkt enkel de persoonsgegevens strikt noodzakelijk voor het realiseren van voormelde doeleinden.

3. Rechtsgronden van de verwerking.

3.1. De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgronden zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met name de overeenkomst advocaat – cliënt en in voorkomend geval de wettelijke verplichting en de vitale belangen.

3.2. Voor zover de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (art. 6.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft de cliënt steeds het recht om de toestemming in te trekken.

3.3. Voor zover het de verwerking van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens betreft, zal het Kantoor zich kunnen beroepen op de rechtsgronden voorzien in art. 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Categorieën van persoonsgegevens

4.1. Het Kantoor verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens die haar door de betrokkene worden overgemaakt:

  • Identificatiegegevens
  • Elke communicatie en informatie die vrijwillig door de cliënten aan het Kantoor wordt verstrekt

4.2. Met het oog op het verbeteren van het gebruik en de techniciteit van de website, kan gebruik gemaakt worden van Cookies.

5. Doorgifte aan derden.

5.1. Door de overeenkomst met het Kantoor of door te informeren naar de diensten van het Kantoor, geeft de cliënt of de prospect uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens over te maken aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten of om tegemoet te komen aan de vragen van prospecten. Derde partijen kunnen onder meer zijn: andere advocatenkantoren, gerechtsdeurwaarders, notarissen, accountants of iedere andere partij wiens tussenkomst noodzakelijk is.

5.2. Het Kantoor garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

5.3. Het Kantoor zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan derden met het oog op commerciële doeleinden.

6. Direct marketing.

6.1. De cliënt aanvaardt dat de persoonsgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het informeren van de cliënt omtrent juridische topics, events van het Kantoor, nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot het Kantoor of haar advocaten. Deze informatie kan worden verstrekt via mailing of via publieke fora, zoals Facebook, LinkedIn, etc.

6.2. Indien de cliënt dergelijk informatie niet meer wenst te ontvangen, kan hij kosteloos de stopzetting bekomen, door eenvoudige melding via info@advocaten-leuven.be.

7. Rechten van de betrokkene.

7.1. Eenieder wiens persoonsgegevens door het Kantoor worden verwerkt heeft het recht op inzage, om deze te laten verbeteren, te laten verwijderen, te laten beperken, om bezwaar te maken.

7.2. Het verzoek hiertoe kan ingediend worden via e-mail naar info@advocaten-leuven.be en zal binnen redelijke termijn worden behandeld.

8. Bewaarperiode

Het Kantoor bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken, onverminderd de wettelijke of deontologische verplichtingen inzake. Hierbij kan onder meer worden verwezen naar de verplichting om alle gegevens, met inbegrip van de persoonsgegevens, te archiveren tot vijf jaar na het beëindigen van het mandaat.

9. Toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank.

9.1. Deze Privacy Verklaring wordt beheerst door het Belgische recht.

9.2. Voor de beslechting van elk geschil omtrent de toepassing, de interpretatie of de afdwingbaarheid van deze Privacy Verklaring zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.